Statut Fundacji

 Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2016r.

 Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS
00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 33/13
www.fundacjaetos.pl ;   e-mail: biuro@fundacjaetos.pl
mobil: +48 574 840 460 ;   tel. 22 3821009 ;    fax. 22 3821017
   NIP: 5252687358 ;   REGON: 366037301 ;   KRS 0000651193
 
 STATUT
FUNDACJI   ETOS
 
 
Spis treści
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3
ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI. 7
ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI. 12
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI. 14
ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.. 18
ROZDZIAŁ VI. LIKWIDACJA FUNDACJI. 21
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. 22
 
 

 
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1
Fundacja pod nazwą „Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: osoba fizyczna – Tomasz Wilga, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repetytorium A numer 3093/2016 sporządzonym przed notariuszem Agnieszka Pajka - Dąbrowska, w dniu 22 listopada 2016 roku w Ostrołęce, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu Fundacji.
§2
1.      Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.
3.      Czas działalności Fundacji jest nieoznaczony.
4.      Fundacja posiada osobowość prawną.
5.      Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§3
„Misją Fundacji jest podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia Polaków poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom, w szczególności, w sytuacjach kryzysowych. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym i współuzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym, z niepełnosprawnością. Pomoc osobom przebywającym w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, karnych, dla uchodźców, opuszczających te placówki i ich rodzinom. Pomoc osobom starszym, chorym, ubogim, niezaradnym, niesamodzielnym. Pomoc zaginionym. Pomoc ofiarom handlu ludźmi, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen i ich rodzinom w kraju i za granicą. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.”
 
§4
1.      Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
§5
1.      Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2.      Fundacja może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami.
3.      W zakresie niezbędnym do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników oraz powierzać wykonywanie określonych czynności w ramach innego stosunku prawnego.
§6
1.      Fundacja jest organizacją pozarządową.
2.      Fundacja prowadzi działania społeczne mając na względzie niesienie pomocy potrzebującym.
3.      Cele Fundacji mieszczące się w zakresie zadań publicznych:
1)      Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2)      Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3)      Działalności charytatywnej;
4)      Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5)      Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6)      Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm. 7) );
7)      Działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością;
8)      Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9)      Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10)  Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11)  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12)  Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
13)  Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
14)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
15)  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
16)  Turystyki i krajoznawstwa;
17)  Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
18)  Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19)  Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
20)  Ratownictwa i ochrony ludności;
21)  Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22)  Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23)  Promocji i organizacji wolontariatu;
24)  Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
25)  Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26)  Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27)  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
28)  Rewitalizacji
29)  Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
30)  Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ( tj. Dz.U. 2016 poz. 239) w zakresie określonym w pkt 1-32a.;
4.      Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i umożliwiających rozwój tej działalności.
5.      Fundacja może:
a.       Tworzyć w Polsce i poza jej granicami biura, ośrodki badawcze, edukacyjne, szkoleniowe, placówki kultury, edukacji, wychowania, pomocy społecznej, punkty sprzedaży, oddziały, zakłady, zespoły, grupy, drużyny, zastępy, instytuty, filie, przedstawicielstwa; szczegółowy zakres działalności powyższych i stopień organizacyjny określają odrębne regulaminy zatwierdzane każdorazowo przez Zarząd Fundacji w drodze stosownej uchwały Zarządu;
b.      Tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;
§7
Fundacja nie ma prawa:
1.          Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi;
2.          Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
§8
1.      Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację;
2.      Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego;
3.      Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą własną „Fundacja ETOS”;
4.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;
§9
1.      Fundacja jest organizacją społeczno – wychowawczą;
2.      Wychowanie w Fundacji opiera się na normach moralnych wywodzących się z kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznając system wartości duchowych;
ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§10
Celami Fundacji są:
1.      Rozpropagowanie wiedzy o charakterze kulturowym i cywilizacyjnym dla interdyscyplinarnego rozwoju człowieka;
2.      Uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę wspólnej realizacji zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działań na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób w zakresie zabezpieczenia społecznego, pomocy i wspierania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kryzysach rozwojowych i sytuacjach losowych;
3.      Kształtowanie etosu społecznego postaw patriotycznych i narodowych oraz animowanie i prowadzenie dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego;
4.      Podniesienie świadomości społecznej w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych dla integralnego rozwoju osobowego;
5.      Podniesienie świadomości i odpowiedzialności ukazania i utrwalenia pozytywnych wzorców rodzinnych, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa, upowszechniania integracji wielopokoleniowej oraz ochrony praw dziecka;
6.      Upowszechnianie postaw nakierowanych na aktywność kulturalną, artystyczną, sportową, turystyczną, rekreacyjną, proobronną, prozdrowotną, wolontariacką, oświatową;
7.      Podniesienie potrzeby narodowej świadomości tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, tradycji oręża polskiego;
8.      Uwrażliwienie społeczeństwa na wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i regionalnych w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy tymi społecznościami;
9.      Upowszechnienie ducha współpracy na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, artystyczna, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, turystyczna, obronna, ekologiczna, rekreacyjna i prozdrowotna;
10.  Krzewienie idei programów edukacyjnych i wychowawczych realizujących system i proces uczenia się w ciągu całego życia;
11.  Uwrażliwienie na potrzeby wspierania charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, turystycznym, proobronnym, sportowym, religijnym i artystycznym;
12.  Podniesienie świadomości i odpowiedzialności współobywateli za rozwój integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością i zależnych, wykluczonych społecznie jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i ich rodzin;
13.  Krzewienie etosu odpowiedzialności społecznej za tworzenie i prowadzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej;
14.  Uwrażliwienie na potrzebę działań mających na celu promocję, popularyzację, tworzenie i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej, ekologicznego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego i specjalistycznego, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, akcji poszukiwawczych, ochrony praw dziecka, pomocy osobom doznającym przemocy, osobom zależnym i ich rodzinom;
15.  Stworzenie systemu wsparcia osobom dotkniętym przemocą, sprawcom przemocy, dzieciom uwikłanym w przemoc, współuzależnionym, bezdomnym, ubogim, wdowom i wdowcom, sierotom, niezaradnym życiowo, nieprzystosowanym społecznie, osobom zależnym, rodzinom wieloproblemowym, poszkodowanym w misjach i działaniach wojennych w kraju i poza granicami oraz ich rodzinom;
16.  Podniesienie świadomości funkcjonowania alternatywnych form opieki nad dziećmi i osobami starszymi.
§11
1.      Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.       Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, kongresów, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, szkoleń, pikników, zjazdów, kursów, warsztatów szkoleniowych jak także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych, pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy;
b.      Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt i wydawnictw specjalnych;
c.       Prowadzenie bibliotek, organizowanie i finansowanie wystaw i przedstawień teatralnych oraz scenicznych, podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości oraz interdyscyplinarnej formacji i edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
d.      Działalność edukacyjną i badawczą, prowadzenie niepublicznych szkół, placówek, o których mowa w obowiązujących przepisach;
e.       Organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży także z rodzin najbiedniejszych;
f.       Samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących, tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, zależnych, wykluczonych społecznie jak i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy i ich rodzin;
g.      Opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, ubogimi, wdowami i wdowcami sierotami, niezaradnymi życiowo, zależnymi, nieprzystosowanymi społecznie, poszkodowanym w misjach i działaniach wojennych w kraju i poza granicami i ich rodzinom oraz prowadzenie działań nakierowanych na wyrównywanie szans różnych grup społecznych; stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, kulturalnego, psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Fundacji,
h.      Działalność misyjną, organizowanie i prowadzenie placówek: naukowych, kulturalnych, szkoleniowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, postpenitencjarnych, medycznych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych oraz terapeutycznych;
i.        Organizację imprez o charakterze masowym, kongresów, konferencji, festiwali, olimpiad, spotkań (w tym ewangelizacyjnych);
j.        Działalność naukowa, oświatowa, artystyczna, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, turystyczna, proobronna, rekreacyjna i prozdrowotna oraz każda inna, którą można sklasyfikować, jako działalność społecznie użyteczną;
k.      Formacje oraz rekolekcje i inne formy przekazywania wiedzy dla osób indywidualnych, małżeństw i rodzin, promocję programów profilaktyczno - edukacyjnych i rozpowszechnianie, prozdrowotnych modeli zachowań. Pomoc rodzinom, wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii, realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - wychowawczych, krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
l.        Wspieranie i rozwijanie różnych form niesienia pomocy i wsparcia, celem readaptacji osób z niepełnosprawnością, uwikłanych w alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, niedostosowanych społecznie, ubogich, bezrobotnych, niezaradnych życiowo, opuszczających ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, karne, usamodzielniających się, uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie stosownej do potrzeb terapii;
m.    Organizowanie i udzielanie pomocy w zapewnianiu różnych form wypoczynku dzieciom, młodzieży, dorosłych i osób starszych, działalności turystyczno – sportowo - rekreacyjnej, sportów wyczynowych i obronnych;
n.      Współpracę (krajową i zagraniczną) z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, polonijnymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie objętym celami Fundacji;
o.      Rozwijanie różnych form działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem mediów: wydawnictw i prasy, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, Internetu, oraz innych środków techniczno - audiowizualnych oraz działalność wystawiennicza itp.
p.      Współpraca z władzami oraz jednostkami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w obszarach promocji, wsparcia logistycznego i szkolenia jednostek obrony terytorialnej na wszystkich szczeblach oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa niezbędnym do realizacji celów działania Fundacji;
q.      Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz realizacja własnych programów profilaktyczno - edukacyjnych;
r.        Przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w rożnych jej formach. Prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie i koordynowanie zewnętrznych akcji poszukiwawczych. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego i specjalistycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli;
s.       Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym. Opisane wyżej świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
t.        Działalność reklamową, wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe oraz wydawanie płyt CD, DVD i na innych nośnikach w ramach kampanii społecznych i innych działań z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, wydawniczej i informacyjnej;
u.      Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych i opiekuńczych;
v.      Upowszechnianie idei wolontariatu i wychowania przez niesienie pomocy innym;
w.    Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmianę świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, obronnych, wolontariackich;
x.      Aktywizowanie ludzi do działań prospołecznych i postaw obywatelskich na rzecz swojego środowiska, wychowywanie w duchu patriotyzmu i kultywowanie tradycji ludowych, regionalnych i narodowych;
y.      Organizowanie zbiorek pieniężnych, giełd rzeczy (używanych i nowych), z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
z.       Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów studyjnych, warsztatów, prelekcji.
2.      Cele, których realizacja wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń lub koncesji, będą realizowane dopiero po ich uzyskaniu,
3.      Określone wyżej cele Fundacji, jak również sposoby ich realizacji, mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
§12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§13
Majątek początkowy Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2100 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych) wniesiony przez Fundatora, na który składa się:
a.       1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych) z przeznaczeniem na działalność statutową,
b.      1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
§14
1.      Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2.      Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
§15
1.      Przychody Fundacji pochodzą z:
a.       Darowizn, spadków i zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
b.      Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz grantów;
c.       Zbiórek, loterii, aukcji i imprez publicznych;
d.      Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
e.       Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
f.       Dochodów z działalności gospodarczej;
g.      Dochodów z praw majątkowych nabytych w toku działalności;
h.      Wpływów z realizacji ogłoszonych konkursów projektowych;
i.        Nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację;
j.        Zaciągniętych pożyczek;
k.      Przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
l.        Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
m.    Majątku własnego Fundacji;
n.      Innych przychodów;
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§16
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
§17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI
§18
Organami Fundacji są:
1.      Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”
2.      Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
3.      Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4.      Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z udziałem w Zarządzie Fundacji.
§19
1.      Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji;
2.      Rada składa się z dwóch do pięciu członków;
3.      Fundator ustanawia fundację i uchwala Statut Fundacji ETOS, a następnie przekazuje w ręce Rady odpowiedzialność za jej majątek i działalność statutową;
4.      Członków pierwszego składu Rady powołuje stosowną uchwałą Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje stosowną uchwałą Rada;
5.      Pierwszego Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. W przypadku jego ustąpienia lub śmierci  Rada wybiera ze swojego grona nowego Przewodniczącego Rady;
6.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady;
7.      Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady;
8.      Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją;
9.      W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji jego członkostwo w Radzie ustaje;
10.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
11.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów podróży;
12.  Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz.
§20
1.      Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2.      Spotkania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu, w terminie 14 dni.
3.      Wszyscy członkowie Rady muszą być skutecznie powiadomieni o spotkaniu. Członkowie Rady będą powiadamiani o spotkaniu za pomocą poczty elektronicznej.
4.      Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przyjętych bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy ilość głosów ZA jest równa sumie głosów PRZECIW i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5.      Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Rady
§21
Do zadań Rady należy kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji:
1.      Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2.      Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3.      Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu;
4.      Kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji;
5.      Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6.      Nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji;
7.      Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
8.      Zmiana statutu Fundacji;
9.      Współorganizowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji;
10.  Zatwierdzanie planów krótko i długoterminowych przedkładanych przez Zarząd Fundacji;
11.  Decyzje finansowe przekraczające jednorazowo kwotę 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN;
12.  Dokonanie fuzji z inną osobą prawną;
13.  Podjęcie decyzji o zaciągnięciu pożyczki/kredytu na kwotę powyżej 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN;
14.  Przyjęcie darowizny i/lub spadku, które pociągają za sobą jakiekolwiek długi spadkowe lub zobowiązania długoterminowe;
15.  Wejście w długoterminowe zobowiązania finansowe (powyżej 2 lat, przekraczające kwotę 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN w sumie.
§22
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.      Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2.      Dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.
§23
1.      Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji;
2.      Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu Fundacji powoływany przez Radę;
3.      Zarząd Fundacji składa się z JEDNEGO do PIĘCIU osób powoływanych przez Radę Fundacji;
4.      Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
5.      Posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu będą powiadamiani o terminie posiedzeń za pomocą poczty elektronicznej.
6.      Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy ilość głosów ZA jest równa sumie głosów PRZECIW i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7.      Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu członków Zarządu.
§24
1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.      W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
§25
1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.      Do zadań Zarządu oprócz kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w szczególności:
a.       Bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3.;
b.      Wyznaczanie i realizacja głównych kierunków działania Fundacji w ramach planów zatwierdzonych przez Radę Fundacji
c.       Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji;
d.      Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
e.       Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
f.       Uchwalanie regulaminów;
g.      Powoływanie i nadzorowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym prowadzących działalność gospodarczą;
h.      Przedkładanie do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji za rok poprzedni; przyjmuje się, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
3.      Zarząd bez zgody Rady nie ma prawa nabywać, zbywać, zastawiać lub obciążać hipoteką posiadanych przez Fundację środków trwałych oraz zaciągać innych zobowiązań, których realizacja przekracza kwotę 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) PLN.
§26
1.      Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, bądź wykonywać pracę bez wynagrodzenia.
2.      Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
3.      Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady.
4.      Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są z pozyskanych lub wypracowanych środków Fundacji.
ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§27
a.       Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
b.      Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub - po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji - uczestniczyć w spółkach typu cywilnego i handlowego. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
§28
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
·         Wydawanie książek (58.11.Z),
·         Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
·         Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
·         Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
·         Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
·         Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
·         Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
·         Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
·         Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),
·         Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z),
·         Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),
·         Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
·         Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (Katering) (56.21.Z),
·         Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
·         Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
·         Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
·         Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
·         Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
·         Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
·         Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
·         Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
·         Działalność fotograficzna (74.20.Z),
·         Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
·         Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
·         Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
·         Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
·         Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (85.42.A),
·         Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
·         Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
·         Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
·         Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
·         Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
·         Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
·         Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
·         Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
·         Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
·         Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
·         Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
·         Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
·         Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
·         Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z)
·         Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z)
·         Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z)
·         Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
·         Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
·         Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
o   Działalność szpitali (86.10.Z)
o   Działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B)
o   Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
o   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
o   Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
·         Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
§29
 Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.
§30
Na działalność gospodarczą może być przeznaczone 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego.
ROZDZIAŁ VI. LIKWIDACJA FUNDACJI
§31
Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
§32
1.      Likwidacja Fundacji wymaga Uchwały Rady Fundacji.
2.      Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
3.      Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w statucie. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony.
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§33
Zmiana statutu Fundacji, a w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundacji.
§34
1.      Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2.      Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
3.      Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji.
§35
1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, ewidencję księgową i dokumentację kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.      Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
§36
1.      Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 22 listopada  2016 Roku.
2.      Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
KONIEC
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem