Ośrodki Edukacji Społecznej Fundacji ETOS


Dla Ciebie

Za Ciebie

Przy Tobie
Możesz doświadczyć edukacji poprzez


- Interdyscyplinarne warsztaty  szkoleniowe;

- Wzmocnienie czynników chroniących; 

- Wielowymiarowe postrzeganie człowieka;

- Duchowość  serca;

Moduły Profilaktyczno - Informacyjne;

Systemy Wychowawczo - Edukacyjne;

Analizy Społeczno - Gospodarcze.

 

Regulamin szkoleń
 Ośrodków Edukacji Społecznej Fundacji ETOS
 

 
I. ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KURSÓW, WARSZTATÓW
 
1.Szkolenia organizowane są przez Ośrodki Edukacji Społecznej Fundacji ETOS, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 33/13 zwane dalej Organizatorem.
2.Szkolenia mają charakter warsztatowy, organizowane są w formie szkoleń otwartych oraz szkoleń wewnętrznych w siedzibie zamawiającego.
3.Warsztaty szkoleniowe mogą mieć formę kursów kwalifikacyjnych, kończących się egzaminem.
4.Czas trwania zajęć uzależniony jest od programu szkolenia, kursu.
5.Szkolenia realizowane są według autorskich  programów, opracowanych przez Trenerów prowadzących warsztaty szkoleniowe oraz na warunkach  określonych w ofercie szkolenia.
6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  programu szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera prowadzącego szkolenie bez informowania uczestników( w sytuacjach niezależnych od Organizatora.
8.Organizator zapewnia Uczestnikom  autorskie materiały szkoleniowe opracowane przez Trenerów oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, kursie.
9.Organizator zapewnia Uczestnikom catering w zależności od charakteru i czasu szkolenia.
10.Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Informacja o terminach, miejscach, programie organizowanych szkoleń przekazywane są potencjalnym uczestnikom poprzez działania promocyjno – marketingowe, m.in. telemarketing, mail, fax oraz innej formie,  każdorazowo informacje publikowane są na stronie internetowej Organizatora.
2.Podstawą wpisania na listę uczestników jest przesłanie  w wymaganym terminie, określonym w ofercie,  wypełnionej  czytelnie, zawierającej wszystkie wymagane dane oraz  podpisanej karty zgłoszeniowej za pośrednictwem faxu, maila wskazanego w ofercie.
3.Rezygnacji można dokonywać tylko w formie pisemnej (faxem lub mailem) przed upływem 2 dni roboczych przed terminem warsztatów, w przypadku braku informacji o nieobecności, uczestnik pokrywa 50% kosztów uczestnictwa. ( nie dotyczy nagłych przypadków losowych).
4.Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia jej otrzymania w tej samej formie.
6.Istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika szkolenia informując o tym wcześniej  Organizatora.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub  do odwołania szkolenia na 1 dzień przed planowanym dniem szkolenia  z przyczyn niezależnych od Organizatora.
8. Organizator może  poinformować o zmianie terminu lub odwołaniu szkolenia  poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 
 
III. OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 
1. Informacje o koszcie szkolenia oraz o ewentualnych promocjach lub możliwości uzyskania dodatkowych bonusów  znajdują się na  ofertach .
2. Ceny szkoleń wewnętrznych lub w przypadku dużej liczby uczestników ustalane są indywidualnie.
3.Organizator nie wymaga płatności przed szkoleniem. Organizator nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
3. Płatności  za szkolenie należy dokonać  w terminie  7 dni po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. Istnieje możliwość wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
4.Dla stałych Uczestników istnieje możliwość negocjacji zniżek. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
9.W przypadku odwołania szkolenia  Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w wysokości kosztu szkolenia.
 
 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu akceptują niniejszy Regulamin szkoleń Ośrodków Edukacji Społecznej Fundacji ETOS, który dostępny jest na stronie www.funacjaetos.pl oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przesłanych danych osobowych i teleadresowych w celach informacyjnych oraz marketingowych dotyczących oferty Organizatora.
 
2.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników instytucjom ani osobom nie uprawnionym.
3.Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu wyrażają zgodę na udostępnianie Ich wizerunku, poprzez    wykorzystanie  zdjęć ze szkoleń przez Organizatora do akcji promocyjno - marketingowej w tym (umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Organizatora).
4.Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
V. REKLAMACJE
1.Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 21 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, uczestnikowi odpowiednio do zaistniałej sytuacji przysługuje prawo bezpłatnego powtórzenia szkolenia, zwrot części lub całości uiszczonej opłaty.
 
VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
2.Organizator szkolenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika szkolenia w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych.
 
3.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.
5.Uczestnik aktywnie powinien uczestniczyć we wszystkich  zajęciach. W przypadku dłuższych form kształcenia typu  kurs Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć./ chyba, że regulamin przewiduje inaczej/. Brak obecności jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.
6..Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników szkolenia osób nietrzeźwych lub pod wpływem innych środków odurzających.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
Warszawa, 26 stycznia 2017 r.
 
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem